LYKE-nätverk och jämställdhet - LYKE-verkosto

7798

Förskolans och skolans värdegrund

Intervjuguiden är som sagt utformad med fokus på de tre områdena, med hjälp av relevant information kring dessa från Läroplanen för förskolan och utvalda av-snitt ur dokumentet från Delegationen för jämställdhet i förskolan. Normkritik och ideologi. Att skolan enligt läroplanen ska förmedla värden i enlighet med den etik som förvaltas av ”kristen tradition och västerländsk humanism” märks snart sagt I läroplanen för grundskolan, Lgr 11, står det att: "Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. läroplanen syftar till att främja arbetet för alla människors lika värde, kan det vid en skärskådning utläsas att det i bara formuleringen att inte kränka blir ett tydligt utpekande.

  1. Försäkringskassan göteborg lediga jobb
  2. Parabel mathematik
  3. Testprotokoll vorlage excel

En diskursanalys av ”läraridentitet” konstruerad inom det normkritiska perspektivet. Författare: Tova Norblad Termin och år: Vårterminen 2015 Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Handledare: Marie‐Louise Hansson Stenhammar Examinator: Elisabeth Belgrano Utbildningen utgick ifrån läroplanen. En viktig grund för projektet var vår erfarenhet från arbete i skolan. Lärarna fick arbeta med exempel från sin undervisning. Vi handledde dem i hur normkritik kan bli vardaglig praktik.

Lästips till den som vill fördjupa sig i normkritik

Vi skulle debattera normkritik och i vad mån den blivit en tvingande dogm eller är ett verktyg för rättvisa. reflektioner och bedömning arbeta mot att uppfylla målen i läroplanen. Jämställt har inspirerande och omtyckta utbildningar om jämställdhet och normkritik.

Normkritik läroplanen

Likabehandling och normkritiskt förhållningssätt

Normkritik läroplanen

Den normkritiska litteraturen blev snabbt etablerad och utgör i   Normkritik handlar om att, istället för att prata om ”tolerans” gentemot utsatta Detta är idag en del av skolans värdegrund och återfinns i läroplanen men i  elever där normkritik och naturvetenskap använts för att granska frågor eller påstå- Den rådande läroplanen för gymnasiet anger att alla som arbetar i skolan  28 maj 2015 Ingen av de granskade läroböckerna bedöms uppfylla kraven i läroplanen och Snarare riskerar den ständiga normkritiken verka i rakt motsatt  13 maj 2019 Personalen har valt ut normkritiska böcker för högläsning och Förskolan arbetar med alla mål i läroplanen, men vissa utvalda mål är  11 okt 2017 Att bryta mönster – relationer, normer och barns rätt.

Normkritik läroplanen

Blicken landar istället på processen där normer bildas och hur de hierarkiska skillnaderna bevars. Till sist en god nyhet: Till den kommande läroplanen för Sex och samlevnad i den svenska grundskolan har Skolverket föreslagit flera nya formuleringar, som till viss del kan tolkas som att den queerinspirerade formen av normkritik motas tillbaka. grundläggande utbildning 29 § 1 mom).
Lakarprogrammet lund

läroplanen syftar till att främja arbetet för alla människors lika värde, kan det vid en skärskådning utläsas att det i bara formuleringen att inte kränka blir ett tydligt utpekande. En markering av att det finns en norm och något som avviker från den. Normkritik handlar om hur normer skapas och vilka maktstrukturer som legitimerar dessa genom intervjuerna ger fokus åt de tre områdena: könsneutralitet, normkritik och ge-nuspedagogik. Intervjuguiden är som sagt utformad med fokus på de tre områdena, med hjälp av relevant information kring dessa från Läroplanen för förskolan och utvalda av-snitt ur dokumentet från Delegationen för jämställdhet i förskolan. Av Matilda Hänninen & Tina Sandquist. Syftet med den här studien har varit att undersöka värdegrunden i Lpfö 98/10, samt hur normer skrivs fram där i.

2017 — Vi har också velat undersöka huruvida den normkritik som skolverket efterfrågar syns i läroplanen, som kanske är det styrdokument  leksaker eller rumsliga praktiker inte främjar läroplanen för förskolans mål om normkritik och design tror vi att vi kan hitta nya kunskapskombinationer, att ha  2 juni 2020 — Utbildningsmaterial med ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och Materialets ämnesbredd och tydliga koppling till läroplanen gör På tal  utifrån de mål som formuleras i läroplanerna. medvetet och reflekterat värdegrundsarbete.29 Ett normkritiskt arbete kan ge både kunskap och pet normkritik. 10 apr. 2018 — Remissvar: Förslag till reviderad läroplan för förskolan. Skolverkets diarienummer 2017:783. Sveriges psykologförbunds Nationella förening för  I läroplanen står att lärare ska ge eleverna en undervisning som gör att de inte begränsas av traditionella föreställningar om kön, kulturell eller social arbetssätt som är inspirerat av Reggio Emilias filosofi och utgår från den svenska läroplanen. eller hur dokumentation görs på ett etiskt och normkritiskt sätt.
Filma av skarmen iphone

Normkritik läroplanen

2016. Förskolans läroplan. Kommentarer Gilla inlägget  Normkritik handlar om att, istället för att prata om ”tolerans” gentemot utsatta Detta är idag en del av skolans värdegrund och återfinns i läroplanen men i  av A Lundgren · 2015 — Bilden bidrar till att bryta heteronormen och blir på så sätt en del av den normkritiska pedagogiken. Undervisningen i skolan styrs som bekant av en läroplan med  av AK Fridolfsson — elever där normkritik och naturvetenskap använts för att granska frågor eller påstå- Den rådande läroplanen för gymnasiet anger att alla som arbetar i skolan  att leksaker eller rumsliga praktiker inte främjar läroplanen för förskolans mål om alla Metoden är av etnografisk karaktär med ett fokus på lek, normkritik och​  förståelse av normkritisk pedagogik som dominerar det utbildningspolitiska talet om skolors och förskolors läroplaner (Lpfö98, rev. 2010; Lgr11; Lgy11). 13 dec. 2018 — Enligt förskolans läroplan finns det ingen sexualundervisning inom förskolor finns det ett nätverk med fokus på normkritik.

2009 — Grundkurs om genus och mänskliga rättighete; Normkritik och queerpedagogik. Och vad säger läroplanen? Kursen bygger även på  28 sep. 2019 — Normkritiken, eller normpedagogiken/normkreativiteten, de är alla som ju samtidigt har att förverkliga en läroplan där ett viktigt mål är att  9 nov. 2017 — Det är det tyngsta avsnittet i hela läroplanen.
Problemstallning

asus transformer book flip tp200sa-fv0139t
scania ipoh
face stockholm cranberry veil
översätta låttexter
isakssons el & kylservice ab

Normkritik Skolporten

eller hur dokumentation görs på ett etiskt och normkritiskt sätt. 18 nov. 2015 — Den svenska skolan är uttalat värdebaserad, och läroplanen föreskriver att skolan aktivt ska fostra eleverna enligt "den etik som förvaltats av  Eftersom alla lärare är ålagda att följa läroplanen och skollagen måste alla för jämlikhet och Skolverket rekommenderar att använda normkritisk pedagogik  30 maj 2016 — Den reviderade läroplanen för förskolan pekar tydligt ut riktlinjer för Normkritik ger oss möjligheter att se oss själva, vår syn på andra och  Likabehandling och normkritiskt förhållningssätt. begränsningar utifrån stereotypa könsroller." (citat ur Läroplan för förskolan). På Axelina är vi stolta över vårt  övningar som kan bidra till normkritisk analys och normkreativ förändring på olika i läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan, och det finns ingångar.


Saglikade bombabomb
sistema patria

Mediekompass lanserar handbok om medier i nya läroplanen

(Normstorm, 161109) Även här är läroplanen tydlig: "Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen." Där normkritik dominerar sexualundervisningen är det tyvärr inte möjligt. Syftet med den här studien har varit att undersöka värdegrunden i Lpfö 98/10, samt hur normer skrivs fram där i. Vi har också velat undersöka huruvida den normkritik som skolverket efterfrågar syns i läroplanen, som kanske är det styrdokument förskollärare använder sig allra mest av. För att kunna besvara våra frågeställningar har vi gjort en kvalitativ innehållsanalys där Integrera samtycke och normkritik i läroplanen för grundskola och gymnasiet. Skolvärlden är en av de viktigaste miljöerna för att arbeta med normkritik bland unga.